Een technisch probleem of een schadegeval in uw woning of gebouw?
Een vraag over een werf?
Een vraag of een toelatingsaanvraag met betrekking tot werken?
Een vraag over een plaatsbeschrijving?

Neem contact op met onze Technische Dienst:

 • Per telefoon: van maandag tot vrijdag, van 8u tot 12u, op 02 / 672 33 59 of 02 / 672 31 42
 • Via email: info@lelogisfloreal.be (met vermelding van uw naam en uw adres)
 • Tijdens een permanentie, in villa Miraval (Georges Benoidtlaan 22):
  • Dinsdag van 9u tot 11u
  • Donderdag van 9u tot 11u

Enkel in dringende gevallen kunt u contact opnemen met de GSM van de technische wachtdienst: 0472 / 227 008 bereikbaar van maandag tot vrijdag van 12u tot 19u en tijdens weekends van 8u tot 18u.
Let wel, misbruik of niet-gerechtvaardigd gebruik van dit nummer zal worden gefactureerd!

Brochure:
Wie doet wat in uw woning?

Technische problemen & herstellingen

 • Defecte verwarming tijdens de winter
 • Zware waterschade in een appartementsgebouw
 • Terugstroming van afvalwater in de woning
 • Stroomuitval in het hele gebouw
 • Schade ten gevolge van brand
 • Ernstige schade ten gevolge van een storm
 • Grote waterinfiltratie ten gevolge van een onweer
 • Om te beginnen is het belangrijk om een condensatieprobleem van een infiltratie te onderscheiden. Een infiltratie manifesteert zich doordat er plots geelachtige vlekken verschijnen, terwijl condensatie kleine zwarte vlekken (schimmels) vormt rond de vensters, in de hoeken, aan het plafond of achter meubels
 • In geval van infiltratie: neem contact op met de Technische Dienst
 • In geval van condensatie: verwijder de schimmels met een spons die gedrenkt is in een antibacterieel middel of met enkele druppels essentiële olie van tea tree. Voer dan elke dag de volgende handelingen uit om nieuwe condensatie te beperken:
  • Verwarm voldoende
  • Ventileer goed (15 minuten/dag door tocht te creëren)
  • Plaats geen meubels tegen de radiatoren of tegen de muren aan de kant van de gevel
  • Verminder waterdamp (verlucht na een douche/bad, zet een deksel op kookpotten, zet de dampkap aan wanneer u kookt)
 • Neem de stand van uw watermeter op voordat u gaat slapen. Verbruik daarna geen water meer (wc-spoeling, wastafel, vaatwasser, enz.)
 • Neem de meterstand opnieuw op zodra u wakker wordt. Als het cijfer identiek is: dan hebt u geen lek. Als het cijfer verschillend is: dan hebt u ergens een lek.
 • In geval van een lek neemt u, nadat u de test hebt gedaan, contact op met de Technische Dienst voor een depannage.
 • In afwachting van de interventie van de Technische Dienst, dient u voorzichtigheidshalve uw afsluitkraan (shell-kraan) of uw watermeter af te sluiten.
 • Bij een groot lek voorziet Vivaqua een speciaal tarief. Meer info: tarief voor lekken – VIVAQUA
Neem direct contact op met de onderhoudsfirma, waarvan het nummer in de lift vermeld is.

 • Aartshertogensquare 1-2-3 → KONE : 02/346.21.00
  Lammerendries 2
  Herdersstaf 37
 • Joseph Wauters 8 → TKE : 078/15.84.84
 • Drie Linden 123-129-135 → GNL : 0479/01.89.17
  Garennes 125
  Louis Vander Swaelmen 7-9
Controleer eerst of de onderbreking algemeen is in uw gebouw, of zelfs in de wijk, door uw buren te ondervragen. Als het om een algemene onderbreking gaat, neem dan direct contact op met SIBELGA (02/274.40.66)

Als de onderbreking enkel uw woning treft, trek dan de stekkers van alle toestellen uit, schakel de zekeringen terug in, en test de toestellen dan één voor één. Als een toestel de zekering doet springen, sluit het dan niet opnieuw aan. Probeer een werkend toestel aan te sluiten op dezelfde plaats om te controleren of het probleem van het stopcontact komt. Als het stopcontact defect is of als u geen defect toestel vindt, neem dan contact op met Logis-Floréal.

Als het probleem zich na de meter situeert, snijd dan de algemene voeding op uw elektriciteitsbord af en neem contact op met LF

Als het probleem zich voor of op de meter situeert, neem dan direct contact op met SIBELGA (02/274.40.66)

Als het om een individuele ketel gaat, leg de ketel dan stil en neem contact op met BULEX (als u bij Le Logis woont) of met Le Logis-Floréal (als u bij Floréal woont)

Als het om een collectieve ketel gaat, controleer dan eerst of het een veralgemeend probleem in het gebouw is door uw buren te ondervragen, en neem dan contact op met Logis-Floréal.

Als de deur van uw gebouw, uw woning of uw kelder opengebroken werd, neem dan contact op met de politie om een PV op te stellen, en verwittig Le Logis-Floréal om de nodige herstellingen uit te voeren.
Indien u uw sleutel verloren hebt of in uw appartement bent vergeten, dan is het uw verantwoordelijkheid om een beroep te doen op een slotenmaker (op uw kosten). Als u een extra sleutel wilt bovenop degene die u bij uw intrede in de woning hebt ontvangen, dan is dat eveneens voor uw rekening.

Als uw badge niet meer werkt, controleer dan of de badgelezer werkt (een licht moet branden), en neem dan contact op met LF. Als uw badge defect is, kunt u er (gratis) een nieuwe komen halen op het kantoor. Bij een technisch probleem aan de badgelezer of andere, zal LF ingrijpen.

Indien u uw badge kwijt bent, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk LF te verwittigen zodat de verloren/gestolen badge gedeactiveerd kan worden. Daartoe moet u aan LF de nummers doorgeven die op al uw resterende badges vermeld zijn, opdat wij het nummer van de verloren/gestolen badge kunnen identificeren.

Sommige interventies zijn ten laste van de huurder, andere ten laste van de eigenaar (Le Logis-Floréal). De verdeling van de kosten in functie van het type interventie is vermeld in de brochure « Wie doet wat in uw woning? »

Kleine herstellingen (zgn. “huurherstellingen”, cf. brochure « Wie doet wat in uw woning? ») vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder, die een beroep kan doen op een firma naar keuze (op zijn kosten). Let wel, voor elke ingrijpende wijziging in de woning (verandering van vloerbedekking, wijziging van de keuken…), bent u verplicht om het schriftelijk akkoord van Le Logis-Floréal te vragen (via brief of e-mail) en om het antwoord af te wachten om de werken uit te voeren.

Let wel: elektrische wijzigingen zijn verboden!

Beheer & Onderhoud

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om zijn/haar woning “als een goed huisvader” te onderhouden. Dat betekent dat hij/zij zich moet gedragen als een normaal voorzichtig, aandachtig, zorgvuldig en nauwgezet persoon. Dat houdt een reeks onderhoudsacties in:

 • De woning schoonmaken
 • De woning voldoende verluchten en ventileren
 • De woning voldoende verwarmen
 • Wc-potten ontkalken en ontstoppen
 • De kranen schoonmaken (badkamer en keuken)
 • De parketvloer boenen
 • De verwarmingsketel onderhouden
 • De ramen onderhouden
 • De ventilatieroosters reinigen
 • De brandmelders reinigen (stofzuiger)
 • Het grasveld van zijn tuin maaien
 • De haag aan de binnenkant van zijn tuin snoeien

Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de huurder om te herstellen wat beschadigd werd (bijvoorbeeld: een lamp vervangen, een voeg van het bad…)

Let wel: de herstellingen die Le Logis-Floréal zal moeten uitvoeren ten gevolge van slecht onderhoud of een gebrek aan onderhoud zullen door de huurder betaald moeten worden!

Raadpleeg voor meer details de brochure « Wie doet wat in uw woning? »

 • HUIZEN: Voor wie op de site Le Logis woont, heeft Le Logis-Floréal een onderhoudscontract gesloten met een gespecialiseerde firma: BULEX. Die voert het jaarlijks onderhoud bij u uit tegen een voordelige prijs (zij neemt rechtstreeks met u contact op om het onderhoud te plannen). In geval van een probleem met uw ketel, kunt u hen ook rechtstreeks bellen zonder eerst contact op te nemen met Le Logis-Floréal.
  Voor wie op de site Floréal woont, zal dat systeem ook worden uitgerold tegen eind 2022. We zullen u een brief sturen om u daarover te informeren.
 • GEBOUW: Le Logis-Floréal heeft een onderhoudscontract gesloten met een gespecialiseerde firma voor de collectieve stookplaats van alle gebouwen van de site. U hoeft niets te doen voor deze verwarmingsketel.
 • Het is belangrijk om de afzuigventielen van uw ventilatie regelmatig te reinigen (in de badkamer en de wc’s). U kunt dat ventiel normaal losschroeven om het schoon te maken en de binnenkant van de koker te stofzuigen.
 • Het is ook belangrijk om uw dampkap regelmatig schoon te maken. Ze kan worden gedemonteerd en mag in de vaatwasser (controleren of dat het geval is voor alle dampkapmodellen).

Groene ruimten

De 80 hectare aan groene ruimten wordt onderhouden door 14 voltijdse tuinmannen en 2 interims. We passen gedifferentieerd beheer toe om de biodiversiteit te bevorderen, erkend door het “Réseau Nature” label van Natagora.

Snoeien, maaien, opruimen in de zomer worden in de winter vervangen door aanplanten, snoeien en afsnijden; na elk seizoen volgt er een nieuw seizoen.

Het onderhoud van uw tuin valt onder uw verantwoordelijkheid, dat is niet de taak van de tuinmannen van Le Logis-Floréal. Uw haag moet u snoeien langs de kant van uw tuin (maximumhoogte 1m70) en de tuiniers van LF zorgen voor de snoei aan de kant van het voetgangersstraatje.

Als er slachtoffers zijn, bel dan het nummer 112 en verwittig Logis-Floréal.

Wanneer de boom op de openbare weg gevallen is, neemt u contact op met de gemeente en indien hij in een voetgangersstraatje of een tuin gevallen is, neemt u contact op met Logis-Floréal.

Bij schade aan uw auto (of een voorwerp / voertuig dat u toebehoort) neemt u contact op met uw verzekering, die direct contact zal opnemen met de verzekering van Logis-Floréal
Bij schade aan een huis van Logis-Floréal neemt u contact op met Logis-Floréal.
Neem contact op met Le Bercail (0484/40.08.19 of 0494/34.44.98)

Veiligheid

Als u een gasgeur opmerkt, voer dan de volgende veiligheidshandelingen uit:

 • Open alle deuren en vensters
 • Maak geen vonken noch vlammen (gebruik geen enkel elektrisch of elektronisch toestel en bedien geen enkele schakelaar, lift, bel of zaklamp)
 • Sluit de kraan van de gasmeter
 • Verlaat het gebouw snel
 • Verwittig uw buren als u in een flatgebouw woont
 • Bel het nummer 112 (brandweer) of 0800/19.400 (Sibelga)
 • Verwittig LF
Bel bij brand onmiddellijk het nummer 112 (verwittig daarna ook Logis-Floréal).
Als het brandalarm van de gemeenschappelijke delen van uw gebouw (trappenhuis of parking) loeit, maar er geen brand is, neem dan contact op met LF. Als het probleem zich in het gebouw aan het Aartshertogensquare voordoet, kunt u de brandmelder uitschakelen door er 10 seconden lang op te drukken.

Als het brandalarm van uw woning loeit, maar er geen brand is, dan kan het om verscheidene problemen gaan:

 • Rook van het koken: druk gedurende 10 seconden op de brandmelder om de sirene uit te schakelen, verlucht de ruimte en stop met koken
 • Stof (werken, schoonmaak): druk gedurende 10 seconden op de brandmelder om de sirene uit te schakelen, verlucht het lokaal en stofzuig de brandmelder
 • Piep om de minuut: neem contact op met LF om de brandmelder te vervangen
 • Waarschuwing zonder dat de oorzaak geïdentificeerd kan worden: druk gedurende 10 seconden op de brandmelder om de sirene uit te schakelen, verlucht de ruimte en stofzuig de brandmelder. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met LF om de brandmelder te vervangen

Koolstofmonoxide is een geurloos, kleurloos en niet-irriterend gas dat kan vrijkomen wanneer een verwarmingsketel, een fornuis of een waterverwarmer slecht werkt. Een koolstofmonoxidevergiftiging is dodelijk. Om dat risico te vermijden, is het belangrijk om uw ketel jaarlijks te laten onderhouden.

Bij een vermoeden van vergiftiging (symptomen: hoofdpijn en duizeligheid, misselijkheid, onwel voelen): verlucht de ruimte en schakel verdachte gastoestellen uit, bel het nummer 112, haal daarna het slachtoffer uit het lokaal en voer de eerstehulphandelingen uit.

Nuttige nummers: wie moet ik bellen?

KLEINE REPARATIES

TECHNISCH PROBLEEM

 • Waterlek (vóór meter): VIVAQUA 02 / 739 52 11
 • Afbraak lift / KONE: 02 / 346 21 00 (of het nummer dat is vermeld op uw lift)
 • Stroomuitval: SIBELGA 02 / 274 40 66
 • Ketelstoring als er een contract is met BULEX-services: 02 / 800 49 03