Ik neem mijn intrek bij le Logis-Floréal – wat moet ik doen?

Welkom bij Le Logis-Floréal! Om te helpen bij uw installatie vindt u hier een lijst van dingen die u moet onthouden.

De huur wordt gestort op de rekening van Le Logis-Floréal BE03 0960 1069 5784, met de mededeling die vermeld is op uw huurberekening.
Bij betalingsmoeilijkheden moet u onmiddellijk contact opnemen met de sociale dienst van Le Logis-Floréal. (Het niet betalen van de huur geeft aanleiding tot gerechtelijke vervolging die tot uitzetting kan leiden).
Le Logis- Floréal beschikt over een brandverzekeringscontract “met afstand van verhaal”. (Dat betekent dat ze zich niet tegen u zal keren indien er brand ontstaat). Deze verzekering dekt echter niet uw persoonlijke eigendommen. Indien u die wilt beschermen, moet u een verzekering “inboedel” sluiten.
Om onnodige uitgaven te vermijden, moet u bij uw verzekeraar controleren of uw verzekering conform is.
Op het ogenblik van uw verhuis, moet u contact opnemen met uw gas- en elektriciteitsleverancier om de meters te laten overdragen.
Wilt u werken uitvoeren die het huis veranderen? Bijvoorbeeld: een dampkap plaatsen, parket leggen, een badkamer installeren, ramen schilderen, enz.

Alvorens de werken aan te vatten, moet u schriftelijk toelating vragen aan de technische dienst van Le Logis-Floréal, ofwel via e-mail (info@lelogisfloreal.be), ofwel per brief (Le Logis-Floréal – Georges Benoidtlaan, 22 – 1170 Brussel).

Le Logis-Floréal vraagt de huurders om elk jaar het onderhoud van hun verwarmingsketel en waterverwarmer te laten uitvoeren. De appartementen zijn gedekt door een onderhoudscontract (met de firma Bulex). De kostprijs van dat onderhoud is begrepen in de lasten.
Als u in een huis intrekt, vraag dan aan de technische dienst of er een onderhoudscontract is. Als dat niet het geval is, dan moet u elk jaar een onderhoud laten uitvoeren door een erkende firma.
U neemt uw intrek in een appartement? In de gebouwen organiseert Le Logis-Floréal het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. De kostprijs wordt doorgerekend in de lasten.
Let wel: er mag GEEN ENKEL voorwerp worden opgeslagen in de gemeenschappelijke delen (ingang, gangen, bordessen, kelders…)
U betrekt een huis met een tuin?
U moet uw tuin onderhouden: bv. het gras maaien, de hagen scheren (tussen 1,40 m en 1,70 m). U moet de tuin ook netjes houden en mag er geen afval deponeren.
Het gebruik van harde vuilnisbakken is verplicht in Watermaal-Bosvoorde. Tenzij u in een gebouw met een huisvuilberging woont, moet u een zwarte vuilnisbak gebruiken om uw witte zakken buiten te zetten.
Vuilnisbakken zijn elke woensdag en vrijdag van 14u tot 16u gratis te verkrijgen in het Gemeentehuis – Gilsonplein, 1 – lokaal op de gelijkvloerse verdieping links van de grote trap (in de zomer alleen op woensdag).

Huur & lasten

Voor sociale woningen hangt de huurprijs af van verscheidene factoren:

 • De inkomsten van het gezin
 • Het aantal kinderen ten laste
 • Of een lid van het gezin een persoon met een erkende handicap is
 • De waarde van de woning.

Meer gedetailleerde uitleg over de berekening van de huur is beschikbaar op de website van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Let wel : als uw inkomsten in de loop van het jaar aanzienlijk dalen, dan is het belangrijk om dat aan de huurdienst te melden. Als uw inkomsten dalen, dan kan de huur immers vanaf de daaropvolgende maand worden herberekend.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Politique de confidentialité.
I Accept

Afhankelijk van de woning kunnen de lasten de volgende kosten omvatten:

 • Onderhoud van de groene ruimten
 • Onderhoud van de gemeenschappelijke delen
 • Liften (onderhoud en keuring)
 • Warmwaterproductie
 • Brandblussers
 • Gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik
 • Brandverzekering

Tegelijk met de maandelijkse huur wordt u een provisie voor de lasten gevraagd. Na afloop van elk kalenderjaar wordt een afrekening van de lasten opgesteld op basis van de effectieve betalingen.

Verandering van gezinssamenstelling

Het huurcontract voorziet dat de woning enkel mag worden bewoond door personen die ingeschreven zijn in uw gezinssamenstelling. Niet-geoorloofd samenwonen zal worden beschouwd als “fraude” en het bedrag van uw huur zal naar de maximale waarde gebracht kunnen worden.

Als uw gezin uitbreidt (geboorte, gezinshereniging), of als u langdurig één of meer naasten herbergt, dan moet u de huurdienst onmiddellijk verwittigen en er toelating voor vragen, en op de toelating wachten alvorens over te gaan tot domiciliëring.

Verzekeringen

Le Logis- Floréal beschikt over een brandverzekeringscontract “met afstand van verhaal”. (Dat betekent dat ze zich niet tegen u zal keren indien er brand of waterschade ontstaat of indien zich een ontploffing voordoet). De verzekering van de Le Logis-Floréal dekt ook de aansprakelijkheid van de huurder ten aanzien van derden bij brand, ontploffing en waterschade.

Ze dekt echter niet uw persoonlijke bezittingen (televisie, huishoudelektro, meubilair, juwelen…). Indien u die wilt beschermen, moet u een verzekering “inboedel” sluiten.

Om onnodige uitgaven te vermijden, controleert u best bij uw verzekeraar of uw verzekering wel conform is, en meldt u dat Le Logis-Floréal een specifieke verzekering heeft afgesloten.

Een garage huren

Le Logis-Floréal beschikt over garageboxen en parkeerplaatsen die uitsluitend door de huurders van Le Logis-Floréal gehuurd kunnen worden. Uw aanvraag moet schriftelijk bij de huurdienst worden ingediend. Naargelang de beschikbaarheden zal u een box of een parkeerplaats ter beschikking gesteld worden.

Deze ruimten zijn uitsluitend bestemd om voertuigen te parkeren. Andere voorwerpen of materialen mogen er in geen geval worden opgeslagen.

Mutatie

Een mutatieaanvraag (= aanvraag tot verhuis naar een grotere of kleinere woning) mag worden ingediend door een huurder die in een woning woont die niet aangepast is aan zijn/haar gezinssamenstelling. In sommige gevallen verplichten OVM’s huurders die een te grote woning bewonen om naar een kleinere woning te muteren.

Ik verlaat de woning – wat moet ik doen?

U kunt uw huurcontract op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden (die aanvangt op de dag die volgt op de verzending van de opzegging). Als u uw huurovereenkomst wilt verbreken, dan moet u ons een aangetekende brief sturen.

Bij overlijden van de titularis van de woning, wordt de huurovereenkomst ambtshalve opgezegd en kan ze niet worden overgenomen door de erfgenamen. Neem contact op met de huurdienst voor informatie over de te ondernemen stappen: 02/672.33.59 – van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u.