Ik neem mijn intrek bij le Logis-Floréal – wat moet ik doen?

Welkom bij Le Logis-Floréal! Om te helpen bij uw installatie vindt u hier een lijst van dingen die u moet onthouden.

U moet uw huur betalen vóór de 10e van de maand op de rekening van Logis-Floréal BE03 0960 1069 5784, met de vermelding zoals aangegeven op uw huurberekening.
Bij betalingsproblemen moet u onmiddellijk contact opnemen met de huur- en sociale dienst van Logis-Floréal. (Het niet betalen van de huur geeft aanleiding tot gerechtelijke vervolging die tot uitzetting kan leiden).

Le Logis- Floréal beschikt over een brandverzekeringscontract “met afstand van verhaal”. (Dat betekent dat ze zich niet tegen u zal keren indien er brand ontstaat). Deze verzekering dekt echter niet uw persoonlijke eigendommen. Indien u die wilt beschermen, moet u een verzekering “inboedel” sluiten.
Om onnodige uitgaven te vermijden, moet u bij uw verzekeraar controleren of uw verzekering conform is.

Op het ogenblik van uw verhuis, moet u contact opnemen met uw gas- en elektriciteitsleverancier om de meters te laten overdragen.

Wilt u werken uitvoeren die het huis veranderen? Bijvoorbeeld: een dampkap plaatsen, parket leggen, een badkamer installeren, ramen schilderen, enz.

Alvorens de werken aan te vatten, moet u schriftelijk toelating vragen aan de technische dienst van Le Logis-Floréal, ofwel via e-mail (info@lelogisfloreal.be), ofwel per brief (Le Logis-Floréal – Georges Benoidtlaan, 22 – 1170 Brussel).

Het Huishoudelijk Reglement heeft juridische waarde en bevat de regels die de huurder, de leden van zijn huishouden, zijn gasten en iedereen die onder zijn verantwoordelijkheid valt, moeten naleven in de woning.

HR Huis
HR appartement

Logis-Floréal vraagt aan huurders om jaarlijks het onderhoud van hun individuele ketel en boiler uit te voeren. De betreffende woningen zijn gedekt door een onderhoudscontract met het bedrijf Bulex of Equans. De kostprijs van dat onderhoud is begrepen in de lasten.

U neemt uw intrek in een appartement? Logis-Floréal verzorgt het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes in de gebouwen. De kostprijs wordt doorgerekend in de lasten.
Let op: GEEN objecten mogen worden opgeslagen in de gemeenschappelijke delen (ingang, gangen, overlopen, kelders…). De kosten voor het verwijderen van illegale stortingen in de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw zijn voor rekening van de huurders.

U betrekt een huis met een tuin?
U moet uw tuin onderhouden: bv. het gras maaien, de hagen scheren (tussen 1,40 m en 1,70 m). U moet de tuin ook netjes houden en mag er geen afval deponeren.

In Watermaal-Bosvoorde is afvalsortering verplicht. Conforme zakken moeten in stevige vuilnisbakken worden geplaatst en op de aangewezen dag voor afvalinzameling worden buitengezet. Stevige vuilnisbakken (zwart en oranje) worden gratis uitgedeeld elke woensdag en vrijdag van 14u tot 16u op het gemeentehuis – Gilsonplein, 1 – ruimte op de begane grond links van de grote trap (in de zomer alleen op woensdag). Voor meer informatie, raadpleeg de website van de gemeente Watermaal-Bosvoorde.

Huur & lasten

Voor sociale woningen hangt de huurprijs af van verscheidene factoren:

 • De inkomsten van het gezin
 • Het aantal kinderen ten laste
 • Of een lid van het gezin een persoon met een erkende handicap is
 • De waarde van de woning.

Meer gedetailleerde uitleg over de berekening van de huur is beschikbaar op de website van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Let wel : als uw inkomsten in de loop van het jaar aanzienlijk dalen, dan is het belangrijk om dat aan de huurdienst te melden. Als uw inkomsten dalen, dan kan de huur immers vanaf de daaropvolgende maand worden herberekend.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Politique de confidentialité.
I Accept

Afhankelijk van de woning kunnen de lasten de volgende kosten omvatten:

 • Onderhoud van de groene ruimten
 • Onderhoud van de gemeenschappelijke delen
 • Liften (onderhoud en keuring)
 • Warmwaterproductie
 • Brandblussers
 • Gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik
 • Brandverzekering

Tegelijk met de maandelijkse huur wordt u een provisie voor de lasten gevraagd. Na afloop van elk kalenderjaar wordt een afrekening van de lasten opgesteld op basis van de effectieve betalingen.

Jaarlijkse herziening van de huurprijzen

Elk jaar verzamelen we de benodigde informatie voor de jaarlijkse herberekening van de huurprijzen voor het volgende jaar. Om dit te doen, heeft Logis-Floréal u in juli een brief gestuurd waarin u werd gevraagd om ons uiterlijk op 30 september een reeks documenten te bezorgen die nodig zijn voor de berekening van de huurprijs voor het volgende jaar.

Als u moeite heeft om deze procedure uit te voeren, aarzel dan niet om een van onze maatschappelijk assistenten te raadplegen tijdens de spreekuren.

Nieuw dit jaar ! U kunt de documenten ook elektronisch via dit online formulier naar ons opsturen of door de QR-code te scannen :

Als u de documenten niet tijdig verstrekt, loopt u het risico dat uw huur automatisch wordt verhoogd naar de normale huurwaarde, verhoogd met het maximale bedrag van de solidariteitsbijdrage. Aarzel niet om snel in orde te komen !

Verandering van gezinssamenstelling

Het huurcontract voorziet dat de woning enkel mag worden bewoond door personen die ingeschreven zijn in uw gezinssamenstelling. Niet-geoorloofd samenwonen zal worden beschouwd als “fraude” en het bedrag van uw huur zal naar de maximale waarde gebracht kunnen worden.

Als uw gezin uitbreidt (geboorte, gezinshereniging), of als u langdurig één of meer naasten herbergt, dan moet u de huurdienst onmiddellijk verwittigen en er toelating voor vragen, en op de toelating wachten alvorens over te gaan tot domiciliëring.

Verzekeringen

Le Logis- Floréal beschikt over een brandverzekeringscontract “met afstand van verhaal”. (Dat betekent dat ze zich niet tegen u zal keren indien er brand of waterschade ontstaat of indien zich een ontploffing voordoet). De verzekering van de Le Logis-Floréal dekt ook de aansprakelijkheid van de huurder ten aanzien van derden bij brand, ontploffing en waterschade.

Ze dekt echter niet uw persoonlijke bezittingen (televisie, huishoudelektro, meubilair, juwelen…). Indien u die wilt beschermen, moet u een verzekering “inboedel” sluiten.

Om onnodige uitgaven te vermijden, controleert u best bij uw verzekeraar of uw verzekering wel conform is, en meldt u dat Le Logis-Floréal een specifieke verzekering heeft afgesloten.

Een garage huren

Le Logis-Floréal beschikt over garageboxen en parkeerplaatsen die uitsluitend door de huurders van Le Logis-Floréal gehuurd kunnen worden. Uw aanvraag moet schriftelijk bij de huurdienst worden ingediend. Naargelang de beschikbaarheden zal u een box of een parkeerplaats ter beschikking gesteld worden.

Deze ruimten zijn uitsluitend bestemd om voertuigen te parkeren. Andere voorwerpen of materialen mogen er in geen geval worden opgeslagen.

Mutatie

Een mutatieaanvraag (= aanvraag tot verhuis naar een grotere of kleinere woning) mag worden ingediend door een huurder die in een woning woont die niet aangepast is aan zijn/haar gezinssamenstelling. In sommige gevallen verplichten OVM’s huurders die een te grote woning bewonen om naar een kleinere woning te muteren.

Ik verlaat de woning – wat moet ik doen?

U kunt uw huurcontract op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden (die aanvangt op de dag die volgt op de verzending van de opzegging). Als u uw huurovereenkomst wilt verbreken, dan moet u ons een aangetekende brief sturen.

Bij overlijden van de titularis van de woning, wordt de huurovereenkomst ambtshalve opgezegd en kan ze niet worden overgenomen door de erfgenamen. Neem contact op met de huurdienst voor informatie over de te ondernemen stappen: 02/672.33.59 – van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u.