Privacybeleid – Gegevensbescherming in overeenstemming met de AVG – LE LOGIS-FLOREAL

Le Logis-Floréal hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy.

Dit globaal beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens legt uit hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Ook worden de maatregelen vermeld die we nemen om de bescherming van die gegevens te waarborgen en wordt verduidelijkt hoe de betrokken personen contact met ons kunnen opnemen in verband met hun persoonlijke rechten met betrekking tot hun verzamelde gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is de maatschappij Le Logis-Floréal.
Le Logis-Floréal is een Openbare Vastgoedmaatschappij in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met hoofdzetel op het adres Georges Benoidtlaan 22
1170 Watermaal-Bosvoorde, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer KBO 0401.984.430.

Ze is erkend door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen, behalve voor de materies die worden geregeld door de Brusselse Huisvestingscode en Elementaire verplichtingen.

Le Logis-Floréal staat in voor de creatie, de rehabilitatie, het beheer, de verkoop en verhuur van openbare woningen op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten, namelijk:

 • 1° het beheer en de verhuur van sociale woningen en gelijkgestelde, aangepaste of aanpasbare, integratie- en transit- sociale woningen, volgens de modaliteiten en voorwaarden die worden vastgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
 • 1° bis het onthaal van huurders bij hun intrede in een sociale, aangepaste of aanpasbare, integratie- of transitwoning, volgens de modaliteiten die werden bepaald door de Regering;
 • 2° de aankoop, de bouw, de rehabilitatie, de instandhouding, de verbetering, de aanpassing van woningen en de herstructurering van gebouwen waarvan zij eigenaar is of waarop zij een zakelijk recht heeft, om ze voornamelijk voor huisvesting te bestemmen;
 • 3° elke vastgoedverrichting, met inbegrip van het ontwerpen, het samenstellen en het opvolgen van vastgoedprojecten en elke verrichting voor het beheer of de verhuur van gebouwen om ze gedeeltelijk toe te wijzen aan huisvesting, overeenkomstig de door de Regering bepaalde modaliteiten en voorwaarden;
 • 4° de verkoop van gebouwen waarvan ze eigenaar is;
 • 5° het onthaal van kandidaat-huurders en huurders, alsook hun sociale begeleiding;
 • 6° de huurders informeren over en in kennis stellen van de activiteiten, de onderhouds-, renovatie- en woningbouwprogramma’s van de maatschappij;
 • 7° het onderzoek van de aanvragen van gezinnen die een woning willen kopen en de opvolging van de contracten;
 • 8° het verhuren of beheren van gebouwen voor huisvestingsdoeleinden, of van woningen, volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald door de Regering;
 • 8°bis het ontwerpen, opzetten en opvolgen van vastgoedprojecten die geheel of gedeeltelijk huisvesting creëren voor andere openbare actoren;
 • 9° tussenkomst als vastgoedbeheerder voor eigen rekening of voor rekening van de houder van het zakelijk recht;
 • 10° deelnemen aan de oprichting, het beheer en de werking van publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen die betrokken zijn bij de uitvoering van de doelstellingen van het gewestelijk huisvestingsbeleid;
 • 10°bis informatie aan de leden van het adviescomité van de huurders en verhuurders, nodig voor de uitoefening van zijn bevoegdheden;
 • 11° bijstand aan de lokale overheden bij de uitvoering van het plaatselijke huisvestingsbeleid;
 • 12° de aanleg van wegen, riolering, openbare verlichting, watervoorziening, gemeenschappelijke omgevingen en voorzieningen van cultureel of maatschappelijk belang die integraal deel uitmaken van een groep gebouwen, en de ontwikkeling van deze voorzieningen;
 • 13° de aanleg van grondreserves die noodzakelijk zijn voor de harmonieuze ontwikkeling van de huisvesting, om ze over te dragen aan particulieren of om hen reële rechten te verlenen, door hen de instandhouding van het uitzicht en de functionele indeling van de complexen op te leggen;
 • 14° elke nieuwe opdracht die rechtstreeks verband houdt met deze bedoeld in de vorige punten, bepaald door de Regering op advies van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Voor vragen over de verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming:

 • Hetzij per e-mail op volgend adres: dpo@lelogisfloreal.be
 • Hetzij per post ter attentie van de Functionaris voor gegevensbescherming:
  DPO – Le Logis-Floréal
  Georges Benoidtlaan, 22
  1170 Brussel
  dpo@lelogisfloreal.be

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen en gebruiken enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze missie en onze activiteiten.

Meer in het bijzonder verzamelen wij in het kader van de aanvraag of toewijzing van een openbare woning onder meer de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, rijksregisternummer, beroep, identificatienummer van de sociale zekerheid)
 • contactgegevens (bv.: post- en e-mailadres, telefoonnummer)
 • gegevens over de gezinssituatie (bv.: gezinssamenstelling, verwantschap, burgerlijke staat, aantal kinderen, kinderbijslag)
 • informatie over opleiding en werk (bv. studieniveau, job)
 • financiële gegevens (inkomen van het gezin)
 • elektronische identificatiegegevens (bv.: cookies)
 • gegevens in verband met de gezondheid (informatie voor de berekening van voorkeurrechten, de berekening van de huurprijs en de beoordeling van de aangepastheid van de huisvesting).

De verstrekking van persoonsgegevens in het kader van de huurovereenkomst is een wettelijke verplichting. De huurder is verplicht ons de persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het beheer van zijn huurdersdossier. Daarom moeten de persoonsgegevens nauwkeurig en correct zijn.

Wij verwerken nooit gegevens die betrekking hebben op uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw godsdienst, uw filosofische overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond, uw genetische gegevens, uw seksleven of seksuele geaardheid.

Persoonsgegevens kunnen ook worden verkregen uit authentieke bronnen (FOD, Kadaster, HandiFlux).

Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

Naleving van het Europees recht over de bescherming van persoonsgegevens en elke andere toepasselijke lokale wetgeving

Wij verbinden ons ertoe alle toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens na te leven. We zullen erop toezien dat de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en in voorkomend geval elke andere toepasselijke lokale wetgeving.

Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie

Elke Verwerking van Persoonsgegevens door ons wordt rechtmatig uitgevoerd in de zin van de AVG. Wij kunnen verplicht zijn uw Persoonsgegevens te Verwerken (i) in het kader van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent; (ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; (iii) om uw vitale belangen of die van een Betrokkene te beschermen; (iv) in het kader van uw voorafgaande toestemming voor de betreffende Verwerking; (v) voor de gerechtvaardigde belangen die Le Logis-Floréal nastreeft, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren; en (vi) in het kader van de uitvoering van een opdracht van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan ons is opgedragen.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens Verwerken, zullen wij u een informatienota of een beleid over de bescherming van uw Persoonsgegevens bezorgen, die in het bijzonder de volgende informatie zal bevatten: wie Verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, wat de doeleinden zijn van de Verwerking van uw Persoonsgegevens, wie de ontvangers zijn van uw Persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen, tenzij dit onmogelijk zou zijn of buitensporige inspanningen zou vergen.

Als de toepasselijke lokale wetgeving dit vereist, zullen wij u vooraf om toestemming vragen (bijvoorbeeld voordat wij gevoelige Persoonsgegevens verzamelen).

Rechtmatigheid van de verwerking, beperking van het doel en minimalisering van het verzamelen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en mogen vervolgens niet worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

Om u onze diensten te kunnen verlenen, dient u ons bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken. Le Logis-Floréal verwerkt uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • Om onze opdracht van openbaar belang te vervullen in overeenstemming met ons statutair maatschappelijk doel;
 • Om te voldoen aan de bepalingen waaraan wij onderworpen zijn, ongeacht of deze van wettelijke, reglementaire, administratieve, algemene of specifieke aard zijn;
 • Wanneer u als gebruiker van de website https://www.lelogisfloreal.be/ contact met ons opneemt via het contactformulier, per e-mail of per telefoon, zullen de Persoonsgegevens worden gebruikt om uw vraag te beantwoorden en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren;
 • Als kandidaat-huurder, de Persoonsgegevens die ons in staat stellen uw inschrijving uit te voeren en u de diensten te verlenen waarom u verzoekt;
 • Als huurder laten de Persoonsgegevens ons toe het contract uit te voeren en dus onze verplichtingen na te komen zowel op sociaal vlak (huisbezoek, gezondheidsonderzoek…) als op administratief vlak (berekening van de huurprijs, fraude-opsporing, betalingsplan…) als op technisch vlak (huuropvolging, onderhoud en werken).

Ontvangers van de Persoonsgegevens en waarborg in geval van doorgifte aan derde landen

Uw Persoonsgegevens in ons bezit worden hoofdzakelijk verwerkt door onze werknemers, die de regels inzake vertrouwelijkheid, wetten en reglementen met betrekking tot de bescherming van fysieke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens strikt moeten naleven.

Voor de in artikel 3 beschreven doeleinden kunnen wij uw Persoonsgegevens overmaken aan:

 • u of uw wettelijke vertegenwoordiger (voorlopig bewindvoerder, bemiddelaar), aan uw vertegenwoordiger (professionele adviseur, advocaat) of aan elke andere persoon die daartoe door u is gemandateerd of gemachtigd;
 • derden (“ontvangers”):
 • onze voogdij-instelling, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), aan de verschillende overheidsdiensten en andere openbare instellingen naargelang hun respectieve bevoegdheden en op grond van een wettelijke verplichting die ons wordt opgelegd;
 • externe dienstverleners en in het bijzonder IT- en hostingdienstverleners;
 • onze boekhouder en bedrijfsrevisor, die aan een geheimhoudingsplicht gebonden zijn;
 • ons sociaal secretariaat;
 • uw schuldeisers en hun deurwaarders in het kader van een procedure tot uitvoering;
 • uw advocaten, deurwaarders, deskundigen en aan de rechtbanken in geval van een geschil;
 • onze advocaten, deurwaarders, deskundigen.

Le Logis-Floréal ziet erop toe dat haar onderaannemers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als zijzelf en eist een contractuele garantie dat deze onderaannemers uw gegevens uitsluitend zullen verwerken voor het toegestane doel, met de vereiste discretie en veiligheid.

In het algemeen zullen wij uw gegevens niet openbaar maken.

Le Logis-Floréal geeft geen gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de buiten deze Ruimte gevestigde ontvanger passende garanties biedt om uw gegevens te beschermen volgens normen die gelijkwaardig zijn aan die welke door de Europese wetgeving worden opgelegd.

Duur van bewaring van de verzamelde gegevens

Aangezien de AVG voorschrijft dat de door ons verzamelde gegevens na een bepaalde termijn moeten worden vernietigd, heeft Le Logis-Floréal beslist dat de gegevens zullen worden gewist rekening houdend met de termijnen die in het verwerkingsregister zijn vermeld en met de aanbevelingen van de voogdij-instelling.

Le Logis-Floréal heeft mechanismen ingevoerd voor de vernietiging van de gegevens die overeenkomen met de door ons aangegeven periodes.

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en zoals uiteengezet in punt 3.

Naast̀ de verwezenlijking van deze doeleinden, kan Le Logis-Floréal bepaalde Persoonsgegevens archiveren, voor een periode van maximaal 10 jaar, om haar rechten in rechte te kunnen verdedigen en om haar verplichtingen na te komen, meer bepaald in fiscale aangelegenheden.

Veiligheid van de persoonsgegevens

Wij treffen gepaste technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige wijziging of verlies, of tegen ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of toegang, overeenkomstig het Informatie- en Systeembeveiligingsbeleid van de Groep.

Deze maatregelen omvatten onder andere:

 • Het personeel bewust maken van zijn contractuele verplichting tot vertrouwelijkheid;
 • Beveiliging van de fysieke toegang;
 • Beveiliging van de apparatuur;
 • De servers worden regelmatig bijgewerkt;
 • Firewalls, gebaseerd op een meerlagig model, blokkeren niet-geautoriseerd verkeer.
 • Toegangsbeheer: werknemers hebben toegang naar gelang van de behoeften van hun werk en de eisen van de dienst.
 • Intern: wijzigingen van rechten en toegang zijn alleen mogelijk met goedkeuring van de verantwoordelijken en in overeenstemming met de relevante procedures.
 • Extern: (kandidaat-)huurders hebben alleen toegang tot hun eigen gegevens.
 • Beveiligd datatransport: al het dataverkeer via internet wordt gecodeerd volgens de huidige normen die op de markt beschikbaar zijn.
 • Beveiliging tegen virussen en internettoegang: zowel servers als desktop- en laptopcomputers zijn uitgerust met de nodige antivirussoftware.
 • De continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd door redundante back-upfaciliteiten.

Niettemin kan Le Logis-Floréal niet aansprakelijk worden gesteld voor de verduistering van deze gegevens door een derde ondanks de genomen veiligheidsmaatregelen.

Cookies

Onze website, https://www.lelogisfloreal.be/, gebruikt cookies en equivalente technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van de andere gebruikers van onze website. Zo kunnen wij u een betere surfervaring bieden bij uw bezoek en onze website optimaliseren.

Cookies en equivalente technologieën laten ons echter niet toe om systematisch de gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Ze helpen ons om de verwerking te verbeteren, beter te beantwoorden aan de belangen van onze gebruikers en de doeltreffendheid van de inhoud te beoordelen.

Wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik en de opslag van cookies en soortgelijke technologieën op uw computers of mobiele apparaten. In dit gedeelte over cookies vindt u alle informatie over de cookies die wij gebruiken en het doel ervan.

Voor meer informatie over dit Cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via dpo@lelogisfloreal.be.

WAT IS EEN COOKIE?
HET CONCEPT ‘COOKIE’

Een cookie is een klein tekstbestand in alfanumeriek formaat dat wij op de server of de harde schijf van uw computer opslaan. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij u uw serverinstellingen hebt aangepast om cookies te weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u onze website bezoekt.

SOORTEN COOKIES

Cookies kunnen worden onderscheiden op basis van hun oorsprong, functie en levensduur.

 • Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.
 • Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die u bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn cookies die worden geplaatst door een website-analysebedrijf dat de website-eigenaar gegevens verschaft over de bezoekersfrequentie van hun site.
 • Functionele cookies zijn cookies die de goede werking van de Website verzekeren (bv. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijze eigen cookies.
 • Niet-functionele cookies zijn cookies die worden geplaatst voor statistische, sociale, targeting- en marketingdoeleinden. Zij hebben niets te maken met de zuiver technische ondersteuning van de website. Cookies voor statistische doeleinden stellen ons in staat na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer zich bevindt, enz. Cookies voor sociale doeleinden stellen de gebruiker in staat de inhoud van de bezochte Website rechtstreeks met anderen te delen via sociale media. Cookies voor targetingdoeleinden stellen ons in staat een profiel op te stellen op basis van uw surfgewoonten, zodat de getoonde advertenties aansluiten bij uw interesses. Cookies voor marketingdoeleinden registreren welke advertenties een gebruiker te zien heeft gekregen en hoe vaak. Niet-functionele cookies kunnen onze eigen cookies zijn of cookies van derden.
 • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur die in de cookie is vastgesteld en dus nadat u de server hebt afgesloten. Zij worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die de cookie heeft geplaatst (bv. cookies die zijn geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics enz). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
 • Sessiecookies : Met deze cookies kunnen wij de handelingen van een gebruiker vereenvoudigen en aan elkaar koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browservenster opent en eindigt wanneer hij het browserscherm sluit. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE OP ONZE WEBSITE?

Le Logis-Floréal, beheerder van deze website, gebruikt 2 soorten cookies op www.lelogisfloreal.be:

 • een functioneel cookie (om uw vertrouwelijkheidsvoorkeuren te onthouden);
 • cookies van derden (YouTube, Facebook, Google Maps).

LIJST VAN DE COOKIES

Selecteer de cookies die u toelaat en klik vervolgens op de knop om uw keuzes te bevestigen.

Bewakingscamera’s

Uitbating:

Le Logis-Floréal beschikt over een vloot bewakingscamera’s op de site van Le Logis-Floréal op de volgende adressen:

 • Aronskelkenlaan, 8 – 1160 Brussel
 • Aronskelkenlaan, 10 – 1160 Brussel
 • Louis Vander Swaelmenlaan, 7/9 te 1170 Brussel

6 camera’s zijn geïnstalleerd op de volgende plaatsen:

 • Aronskelkenlaan, 8 – 1160 Brussel:
  • 1 camera in de inkomhal van het gebouw + 1 camera in de kelders;
 • Aronskelkenlaan, 10 – 1160 Brussel:
  • 1 camera in de inkomhal van het gebouw + 1 camera in de kelders;
 • Louis Vander Swaelmenlaan, 7/9 te 1170 Brussel:
  • 1 camera in de inkomhal van het gebouw + 1 camera in de parkings

De camerabewaking is permanent: 24 uur op 24.

Bewakingscamera’s worden alleen bekeken wanneer een strafbaar feit is ontdekt of wanneer de rechtshandhavingsdiensten daar formeel om verzoeken. De beelden worden niet in real time bekeken. De personen die gemachtigd zijn om de beelden te bekijken, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht, zowel met betrekking tot de persoonsgegevens als met betrekking tot het volledige beheer en het bekijken van de beelden.

Naleving van het Europees recht over de bescherming van persoonsgegevens en elke andere toepasselijke lokale wetgeving:

Le Logis-Floréal houdt zich aan de AVG en de Belgische wetgeving met betrekking tot het gebruik van bewakingscamera’s. Zij plaatst het voorgeschreven pictogram om haar camera’s aan te duiden en geeft haar bewakingscamera’s elk jaar aan bij de politie.

De doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking:

De grondslag voor de rechtmatigheid van voornoemde verwerking is het gerechtvaardigd belang (artikel 6, 1, f) van de AVG, voor zover de verwerking plaatsvindt voor de volgende doeleinden:
1° De veiligheid en gezondheid van de Werknemers;
2° De bescherming van de goederen van de onderneming

Categorieën van ontvangers:

De ontvangers van de beelden zijn uitsluitend de interne diensten van Le Logis-Floréal of de wetshandhavingsdiensten in geval van klachten of formele en gerechtvaardigde verzoeken aan Le Logis-Floréal.

Bewaartermijnen:

De beelden van de bewakingscamera’s worden slechts 30 dagen na de opname bewaard, overeenkomstig de wet van 28 mei 2018 over het gebruik van bewakingscamera’s. Bij vaststelling van een overtreding, beschadiging of agressie worden de beelden bewaard totdat het geschil is opgelost.

Recht op inzage van de gefilmde personen:

Personen die door de bewakingscamera’s zijn gefilmd, hebben een recht op inzage van de beelden dat beperkt is tot de beelden waarop zij voorkomen. Daartoe dienen de personen aan Le Logis-Floréal een verzoek te sturen dat voldoende gedetailleerde informatie bevat om de beelden nauwkeurig te lokaliseren.

Getroffen veiligheidsmaatregelen:

 • Vaststelling van verantwoordelijkheden en beperking van kijkrollen, onderhoud van de camera’s en logboekregistratie van het kijkregister;
 • Instelling van een formele kijkprocedure;
 • Bewustmaking van het betrokken personeel;
 • Beveiliging van de systemen en de plaats van opname en weergave;
 • Automatische vernietiging van beelden na de ingestelde bewaartermijn;
 • Beheer en beperking van de toegang tot systemen, met inbegrip van de toegang voor installateurs en onderhoudspersoneel.

Rechten van de betrokken personen

Le Logis-Floréal verbindt zich ertoe de uitoefening van de rechten van personen te vergemakkelijken overeenkomstig de toepasselijke reglementering.

Hieronder volgt een lijst van de rechten van personen:

 1. Recht op inzage: geeft eenieder de mogelijkheid om aan Le Logis-Floréal te vragen of ze over gegevens beschikt die hem betreffen.
 2. Recht op verbetering: De persoon die, in het bijzonder na uitoefening van zijn recht op inzage, zou vaststellen dat de gegevens waarover Le Logis-Floréal over hem beschikt een of meer fouten bevatten, kan haar verzoeken deze te verbeteren.
 3. Recht op gegevenswissing / Recht op vergetelheid: het recht op vergetelheid maakt het mogelijk om persoonsgegevens te wissen wanneer:
  1. de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
  2. de betrokkene beslist om zijn toestemming in te trekken;
  3. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens;
  4. zijn of haar Persoonsgegevens onrechtmatig zijn Verwerkt;
  5. zijn of haar Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  6. het wissen ervan is verplicht om de naleving van de toepasselijke wetgeving te waarborgen.
 4. Recht op beperking van de verwerking: een persoon kan vragen om de Verwerking te beperken wanneer:
  1. hij/zij de juistheid van zijn/haar Persoonsgegevens betwist;
  2. Le Logis-Floréal zijn/haar Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking;
  3. hij/zij op legitieme gronden bezwaar heeft gemaakt tegen de Verwerking.
 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid : In voorkomend geval kan de betrokkene verzoeken om overdraagbaarheid van hem betreffende Persoonsgegevens die hij aan Le Logis-Floréal heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en heeft hij het recht deze Persoonsgegevens aan een andere Verantwoordelijke voor de verwerking door te geven zonder dat Le Logis-Floréal zich daartegen kan verzetten, wanneer:
  1. de Verwerking van zijn Persoonsgegevens is gebaseerd op zijn/haar toestemming of op een bestaande contractuele relatie; en
  2. de Verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.
  3. Zij heeft ook het recht om uw Persoonsgegevens rechtstreeks te laten overdragen aan een derde partij van haar keuze (voor zover technisch mogelijk).
 6. Recht van bezwaar: een persoon heeft het recht om bezwaar te maken (“opt-out”) tegen de Verwerking van zijn Persoonsgegevens (meer bepaald voor profilering of marketingcommunicatie). Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kan de betrokkene zijn toestemming te allen tijde intrekken.
 7. Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden: De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft op een soortgelijke wijze.
 8. Recht om een klacht in te dienen : Indien u niet tevreden bent met ons antwoord en/of meent dat wij onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA), per e-mail naar contact@apd-gba.be of per post naar Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijziging

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken als onze zakelijke of wettelijke verplichtingen wezenlijk veranderen. Indien wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan dit beleid, zullen wij een bericht op onze website plaatsen op het moment dat de wijzigingen in werking treden en, in voorkomend geval, zullen wij rechtstreeks contact met u opnemen over de wijzigingen via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in dit handvest, kunt u contact met ons opnemen:

 • per brief aan het volgende adres:
  DPO – Le Logis-Floreal Georges Benoidtlaan, 22 – 1170 Brussel
 • per e-mail op het volgende adres: dpo@lelogisfloreal.be